IMA A SZENTSÉGI HÁZASSÁGÉRT

Drága Szűzanyánk és kedves Szent József!
Ti akik példaképei vagytok a Szent Család által a keresztény házasságnak, imádkozzatok a házasságban élőkért és a házasságra készülőkért, hogy példátokon át a születendő gyermekek oltalmazói és példamutató életükkel hitünk méltó képviselői lehessenek.
Kérjük áldásotokat minden házasságra és minden jegyes párra, akik most készülnek szentségi házasságra.
Legyenek a házasságok és a családok a 'szeretet és az élő hit értékein alapuló egységek'.
Hallgattassanak meg imáink! Amen. 

HÁZASTÁRSAK IMÁJA

Uram, segíts nekünk,
mindig emlékezzünk arra a napra,
amikor megismerkedtünk,
és megszerettük egymást!
Segíts mindig meglátni
a jót a társamban
és segíts, hogy közösen tudjuk
megoldani gondjainkat.
Segíts kimondani
egymás iránti érzéseinket,
és tudjunk bocsánatot
kérni egymástól.
Uram kezedbe adjuk házasságunkat!

Amen.
 
JEGYESEK IMÁJA

Köszönöm Neked a boldogságot Uram, amit nekünk ajándékoztál.
Te vezettél bennünket egymáshoz. Segíts, hogy egymás mellett maradhassunk, és segíthessük egymást a házasság felé vezető úton.
A szeretet a megbocsátásból él. Add, hogy egymásnak tudjunk megbocsátani, hogy növekedjünk egymás szeretetében. Minél inkább megkedveljük egymást, annál inkább növekszünk az irántad való szeretetben is.
Add, hogy egymást mindinkább megismerjük, mind bensőségesebben szeressük, s minden gyöngeségünkkel, szívünk dobbanásával és élőszóval is elmondhassuk egymásnak a boldogító vallomást:
Szeretlek!

IMA A TISZTA SZERELEMÉRT

Urunk, Mennyei Atyánk!
Tudjuk, hogy a házasságban nagy feladat vár ránk, s kezünkbe van letéve a jövő nemzedék áldása vagy romlása.
Ezért kérünk Téged, terjeszd ki ránk kegyelmedet, hogy a házasságra a lehető legjobban fölkészüljünk.
Világosíts meg és erősíts meg bennünket, hogy már most gyakoroljuk azokat az erényeket, amelyek egy Neked tetsző házasságban elengedhetetlenek: az istenfélelmet, az áldozatkészséget, az őszinteséget és a tisztalelkűséget.

Add, hogy együtt növekedjünk szeretetedben: hogy szeressük mindazt, amelyben megcsillan valami a Te fenséges arcodból. Engedd, hogy tiszta szerelemmel szeressük egymást, hogy tisztán járuljunk szent oltárod elé, és ezzel méltók legyünk áldásodra, Krisztus Urunk által.
Amen.

IMA A HÁZASTÁRSÉRT

Uram! Istenem!
Te azért dobbantottad össze szívünket, hogy egy életen át boldoggá tegyük egymást. De Te tudod a legjobban, hogy a boldogság mennyi áldozattal jár, Te tudod a legjobban, milyen szeretet lehet biztosítéka az igazi boldogságnak.
Apostolod erről a szeretetről írta a legszebb himnuszát. Az igazi szeretet türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél és mindent elvisel...
Ha Te ezt üzented a szeretetről apostolod által, biztosan van ilyen szeretet, és csak az ilyen szeretet tehet igazán boldoggá bennünket.
Mi segítségedet, erődet kértük házasságkötésünkkor.
Most azt kérem, segíts így szeretni, és add meg nekünk az ebből fakadó boldogságot.
Mert tiszta emberi erővel lehetetlen így szeretni, én pedig akarom ilyen szeretettel széppé tenni hitvestársam és családunk életét, akarom, hogy annak a boldogságnak a fénye ragyogja be hajlékunkat, életünket, amelyet ez az áldozatos, mindent vállaló szeretet adhat meg nekünk.
Szűz Mária és Szent József!
Ti biztosan így szerettétek egymást.
Járjatok közbe értem, értünk, hogy példátokat követve életünk zengje a szeretet szép himnuszát.
Krisztus a mi Urunk által.
Ámen.

IMA JÓ FELESÉGÉRT

Mennyei Atyám, belátod életemet, mint én a hegycsúcsról a messzi tájakat. Te már tudod, hogy hol lakik az a leány, akivel majd találkozni fogok, s aki majd értem elhagyja szüleit, hogy rendelésed szerint egész szívvel hozzám ragaszkodjék - s én őhozzá! Adj türelmet és józanságot lelkemnek. Választásomat és mérlegelésemet ne az elvakult szenvedély befolyásolja, hanem a tiszta és önzetlen szeretet döntsön bennem. Add, hogy megtaláljam választottamban az igaz, megértő élettársat, leendő gyermekeimnek édesanyját, akit öröktől fogva rendeltél számomra."

Amen.

IMA JÓ FÉRJÉRT

Égi Atyám, valahol él már az a férfi, aki engem keres, akihez egész szívvel tartozhatom szent akaratod szerint, s aki majd gyermekeim édesapja lesz. Légy jó hozzá, Istenem! Őrizd meg őt tisztán, önfegyelemben és nemes lélekben számodra és számomra. Védj meg engem is az ő számára. Hintsd szívünkbe kegyelmed magját életünk tavaszán, hogy szívünk termékennyé váljék számodra, és neked tetsző, boldog családi otthont építhessünk! Amen.

IMA A BOLDOG HÁZASSÁGÉRT

Urunk, mennyei Atyánk, tudjuk, hogy a házasságban nagy feladat vár ránk, s kezünkbe van letéve a jövő nemzedék áldása vagy romlása. Világosíts meg és erősíts meg bennünket, hogy gyakoroljuk azokat az erényeket, amelyek egy neked tetsző házasságban elengedhetetlenek: az istenfélelmet, az áldozatkészséget, az őszinteséget és a tisztalelkűséget. Add, hogy együtt növekedjünk szeretetedben: hogy szeressük mindazt, amelyben megcsillan valami a Te fenséges arcodból.Engedd, hogy tiszta szerelemmel szeressük egymást és ezzel méltók legyünk áldásodra, Krisztus Urunk által. Ámen.

A FÉRJ IMÁJA A FELESÉGÉÉRT

Istenem, köszönöm, hogy jó, értékes, szorgalmas, otthonszerető és gondos feleséggel ajándékoztál meg, aki a családunk igazi őrangyala. Értünk él, és boldogságát abban leli, ha én és a gyermekek elégedettek vagyunk.
Én azonban nem voltam mindig kellőképpen figyelmes iránta. Néha lebecsültem munkáját, elismerésemnek pedig csak nagy ritkán adtam jelét.
Szent József, te nagyra becsülted szűzi feleségedet, vele együtt imádkoztál, vele együtt dicsőítetted Istent, előzékenyen és szeretettel segítettél neki. Példás férj voltál.
Kérlek, Szent József, világosíts fel, segíts nekem, hogy méltó férje legyek derék feleségemnek! Ámen.

A FELESÉG IMÁJA A FÉRJÉÉRT

Jóságos Istenem, nem panaszkodhatom férjemre. Senki sem angyal, ő sem az mégis derék és becsületes ember. Nem káromkodó, nem iszákos, nem durva. Hűséges, gondját viseli a családnak, tisztel téged. Ha összehasonlítom másokkal, azt kell mondanom: köszönöm, Istenem, a jó férjet.
Szent József, te a legpéldásabb feleség legpéldásabb férje voltál, őrizd férjemet, hogy kitartson a jóban, legyen minél jobb és tökéletesebb, az Isten pedig bőségesen jutalmazza jószívűségét.
Kérlek, Szent József, segíts nekem is imádságos közbenjárásoddal, hogy mindig jó felesége legyek, hogy szívből szeressem és tiszteljem férjemet, tudjak áldozatot hozni az ő és a gyermekek boldogságáért, hogy mindig örömet és Isten békességét sugározzam a családunkba. Ámen.

IMA A HÁZASTÁRSAKÉRT

Uram, Istenem! Te azért dobbantottad össze szívünket, hogy egy életen át boldoggá tegyük egymást. Te tudod a legjobban, hogy a boldogság mennyi áldozattal jár, milyen szeretet lehet biztosítéka az igazi boldogságnak. Apostolod erről a szeretetről írta a legszebb himnuszát. Az igazi szeretet türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél és mindent elvisel.
Ha te ezt üzented a szeretetről apostolod által, biztosan van ilyen szeretet, és csak az ilyen szeretet tehet igazán boldoggá bennünket. Mi segítségedet, erődet kértük házasságkötésünkkor. Most azt kérem, segíts így szeretni, és add meg nekünk az ebből fakadó boldogságot. Mert tisztán emberi erővel lehetetlen így szeretni, én pedig akarom, szívből akarom ilyen szeretettel széppé tenni hitvestársam és családunk életét. Akarom, hogy annak a boldogságnak a fénye ragyogja be hajlékunkat, életünket, amelyet ez az áldozatos, mindent vállaló szeretet adhat meg nekünk. Szűz Mária és Szent József! Ti biztosan így szerettétek egymást.
Járjatok közbe értem, értünk, hogy példátokat követve életünk zengje a szeretet szép himnuszát. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

IMA A HÁZASSÁGÉRT

Add, hogy kegyelmed vezérelje a házastársak gondolatait és cselekedeteit családjuk és a világ minden családja javára.
Add, hogy a fiatal nemzedékek erős támaszt találjanak a családban emberségük érdekében, hogy igazságban és szeretetben növekedjenek.
Add, hogy a szeretet, megerősítve a házasság szentsége által, erősebbnek mutatkozzék, mint bármely gyöngeség és minden válság, amely családjainkat néha sújtja.
Végül kérünk, add meg a názáreti Szent Család közbenjárása által, hogy az Egyház a föld összes nemzete között sikerrel hajthassa végre küldetését a családban és a családokon keresztül. A mi Urunk, Jézus
Krisztus által, aki az út, az igazság és az élet mindörökkön-örökké.
Ámen

HÁZASTÁRSAK IMÁJA

Jézusom, ezen szent órában köszönöm Neked férjemet /feleségemet/, köszönöm munkáját, könnyét, mosolyát. Köszönöm Neked minden értem hozott áldozatát. Köszönöm Neked az éveket, amiket együtt tölthettünk. Köszönöm a gondokat, amiket egymással megoszthattunk. Köszönöm Neked, hogy ő az enyém, köszönöm, hogy nem veszítettem el szeretetét; mert mindezt köszönöm, eskümet megújitom: Esküszöm,hogy el nem hagyom mindörökké, Isten engem úgy segéljen! Ámen

HÁZASTÁRSAK IMÁJA

Jézusom, ezen szent órában
Köszönöm Neked hitvestársamat!
Köszönöm Neked minden értem hozott áldozatát
Köszönöm Neked az éveket, amiket együtt tölthettünk.
Köszönöm a gondokat, amiket egymással megoszthattunk.
Köszönöm Neked, hogy Ő az enyém!
Köszönöm, hogy nem veszítettem el szeretetét.
Mert mindezt köszönöm eskümet megújítom:
Esküszöm, hogy el nem hagyom örökre.
Isten engem úgy segéljen!
Add meg, Uram nekünk, hogy Téged szeretve
egymást szeressük, és Te szent törvényeid szerint élhessünk.
Amen.

JEGYESEK IMÁJA

Köszönöm neked a boldogságot, Uram,
amit nekünk ajándékoztál.
Te vezettél bennünket egymáshoz.
Segíts, hogy egymás mellett maradhassunk,
és segíthessük egymást a házasság felé vezető úton.
A szeretet megbocsátásból él.
Add, hogy meg tudjunk egymásnak bocsátani,
hogy növekedjünk egymás szeretetében.
Minél inkább megkedveljük egymást,
annál inkább növekszünk az irántad való szeretetben is.
Add, hogy egymást mindinkább megismerjük,
mind bensőségesebben szeressük,
s minden gyöngédségünkkel, szívünk dobbanásával
s élőszóval is elmondhassuk egymásnak
a boldogító vallomást: Szeretlek!