HIMNUSZ URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA ÜNNEPÉN

A boldogító égi fényt,
mit Szentegyházunk várva vár,
a hegynek ormán Krisztusunk
napnál fénylőbben jelzi már.

Emlékét őrzik századok:
a három tanítvány előtt
Illéssel, Mózessel beszélt,
s mily kedvesen zengett szava!

Ők itt tanúk, hogy kegyelem,
törvény s próféták mind való,
s felhőből zeng az égi szó,
az Atya Fiához beszél.

Dicsőült arcvonásain
ma megmutatja Krisztus itt,
milyen dicsőség várja majd
mindazt, ki hisz s Istenben él.

E látomás szent titka önt
szívünkbe mindig új erőt,
ezért örvend és ünnepel,
ezért zeng hálás énekünk.

Dicső Atyánk s az Egyszülött,
és Szentlélek, Vigasztaló,
jelenvaló egy Istenünk:
az éltető fényt add nekünk! Amen.

HIMNUSZ URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA ÜNNEPÉN

Ó, Jézus, emlékezni rád
a szívnek szent örömet ad,
de minden méznél édesebb
szívünkben bírni tégedet.

Nincs szó a földön kedvesebb,
nincs dallam zengőbb, ékesebb,
gondolni szebbet nem lehet,
mint Jézus, édes szent neved.

Jézus, szívünknek íz, csodás,
igaz forrása, napvilág,
az emberszív nem foghat át,
s több vagy, mint sejti földi vágy.

Mikor szívünkbe költözöl,
igazságod ránk tündököl,
minden hívságot eltöröl,
a szeretet: dús fényözön.

Irgalmad, Jóság, add nekünk,
a szeretetre gyújtsd szívünk,
lelkünkbe térj, maradj velünk,
fényedbe add tekintenünk.

Dicsérve zengünk éneket,
legkedvesebb Fiú, neked,
Atyádat áldjuk s Lelkedet:
szent fényük hirdet tégedet. Amen.

Forrás ~ Internet


URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA ÜNNEPE - AUGUSZTUS 6.

'A csoda hagyomány szerinti színhelyén, a galileai Tábor-hegyen még az arab hódítás előtt három bazilika épült 'hajlékul a legszentségesebb zsinatolóknak'. Felszentelésük napja, augusztus 6. lett Urunk színeváltozásának - latinul Transfiguratio, más néven a Legszentebb Megváltónak, a Megváltó megdicsőülésének ünnepe.

A keleti egyház már a VI. században megülte, és karácsony, húsvét, pünkösd után ezt az ünnepet tekinti a legszentebbnek. A nyugati egyházban az első ezredforduló közeledtével kezdték számon tartani, összefüggésben Krisztus 1000-re várt visszatértével.

Hivatalos ünneppé III. Calixtus pápa emelte a nándorfehérvári győzelem hálaemlékezetéül. Az összekapcsolást az indokolta, hogy az 1456. július 22-i győzelem híre két héttel később, épp augusztus 6-án érkezett a pápai udvarba.'

'Istenünk, te egyszülött Fiad dicsőséges színeváltozásakor Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett Fiad szavára hallgatva, társörökösei lehessünk Krisztusnak. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

ÚRANGYALA - ANGELUS

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,
és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Forrás ~ InternetFOHÁSZ SZENT MÁRTÁHOZ

 Ó csodatévő Szent Marta, hozzád fordulok segítségért szükségeimben,
 és erősen bízom benne, hogy megsegítesz engem problémámban. 
Hálából ígérem, hogy ezt az imát terjeszteni fogom. 

Alázattal esedezve kérlek, vigasztalj meg gondjaimban és segíts nehézségeimben.
 Nagy örömödre, mely akkor töltötte el szívedet, midőn betániai házadban szállást adtál a Világ Üdvözítőjének, kérlek, esedezz értem és családomért Jézusnál, hogy Istent mindig megőrizzük szívünkben és így kiérdemeljük a segítségedet szükségeinkben. Különösen abban a gondban segíts, amely most nyomaszt.

Esedezve kérlek, mint hathatós segítőmet, úgy győzd le e nehézségeinket, 
mint ahogyan legyőzted a sátánt is, míg lábaid előtt nem hevert.
Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség…, 
és kilencszer 'Szent Márta könyörögj érettünk.'
 
A Szent Márta kilenc keddje imádságánál gyertyát gyújtunk és az ima olyan hatásos, hogy a kilencedik kedd előtt teljesül a hozzáirányuló kérés, bármilyen nehéz is legyen.

Forrás ~ Internet


  SZENT MÁRTA EMLÉKNAPJA ~ JÚLIUS 29.

 'Máriának és Lázárnak nővére. Amikor Betániában vendégül látta az Urat, buzgó lélekkel szolgált neki. Könyörgésével kieszközölte testvére, Lázár feltámasztását.'

 Példája: Munkával, vagy Krisztusra figyeléssel - igyekezzünk a 'jobbik részt választani'

 'Mindenható, örök Isten, te Szent Mártát kitüntetted azzal, hogy Fiad szállást vett nála. Közbenjárására add, hogy hűségesen szolgáljuk Krisztust testvéreinkben, és így minket is befogadj mennyei hajlékodba. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

HIMNUSZ SZENT MÁRTÁHOZ

Téged köszönt ma énekünk,
Szent Márta, áldott asszonyunk,
te méltó voltál többször is,
hogy Krisztust házadban fogadd.

A nagy Vendéget boldogan
szolgálta szíved s két kezed,
szorgoskodó gondokba vitt
az Úrért égő szeretet.

Jézust örömmel láttad el,
míg két testvéred éhesen
kaphatta tőle égi jók
s az élet szent falatjait.

A kínhalálba indulót
húgod nárdusszal kente meg,
s te legvégső szolgálatod
éber jelét adtad neki.

Urunk jó háziasszonya,
gyújtsd lángra most szívünket is,
barátságos, hű otthona
legyünk az Úrnak szüntelen.

A Háromság dicséretét,
ha majd végső hazát nyerünk,
veled daloljuk boldogan
időtlen századok során! Amen.

 'Boldogok, akik méltók voltak arra, hogy Krisztust saját otthonukban fogadják!'

HIMNUSZ SZENT MÁRTÁHOZ

Minket e lelkes, ünnepi dicséret
érdemeidhez társulva segítsen,
Márta, kit kedvel az Úr, és szívéhez
fűz szeretettel.

Gyakran betért ő hozzád, s otthonodban
töltött vendégként nyugalmas órákat,
hallgatta szódat, szolgáló sürgésed
látta örömmel.

Gyászba borultan siratod a testvért,
nagy keserűen húgod is zokog csak,
s íme, a Mester könnyezik, s szavára
éled a holt már.

Sziklaszilárdan hiszed a halottak
újrakeltését, Urad is tanítja,
kérj a szívünkbe újra-újra vágyat
égi hazánkba.

Zengjük Atyánkat, egy Fia kegyelmét,
velük a Lélek azonos hatalmát,
s hogy dicsőségük veled együtt lássuk,
esdve könyörgünk. Amen.

Forrás ~ Internet

FOHÁSZ SZŰZ MÁRIA SZOMBATI EMLÉKNAPJÁN

Urunk, Istenünk, mindenható Atyánk, meghódolunk fölséged előtt, és kérünk, öntsd belénk a Szentlélek világosságát, hogy minden ellenségtől biztonságban élve, mindig boldogan dicsérjünk téged. Krisztus, a mi Urunk által.

Engedd, kérünk, Úristen, hogy mi, a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos, mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárására a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

CSAK EGY ÜDVÖZLÉGYET MONDJUNK EL NAPONTA

Csak egy Üdvözlégyet mondjunk el naponta,
Szűzanya imánkat szívesen hallgatja.
Gonddal és bajjal tele minden napunk
Csak az égi Anya segíthet rajtunk.

Csak egy üdvözlégyet mondjunk el naponta,
Ha életünk keresztje a vállunkat nyomja.
Panasz,sírás helyett fogjuk fel a kezünk,
Szóljon Szűzanyának bár egy üdvözlégyünk.

Üdvözlégy Mária!
Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja!
Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

FOHÁSZ SZŰZ MÁRIA SZOMBATI EMLÉKNAPJÁN

Hallgass meg, Istenünk, és add meg a teljes békességet, amelyet kérünk, hogy benned örülve töltsük életünk minden napját, és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására biztonságban eljussunk hozzád. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

SZŰZ MÁRIA ÉGI ANYÁM

Szűz Mária égi anyám, ó hallgasd meg az én imám,
Hozzád szólok benned bízva, szomorúak nagy vigasza.
Sok bánat a földi életem, segíts nekem elviselnem.
Nyújtsd ki mennyből szent kezedet, segíts vinni keresztemet.

Kérjed értem szent fiadat, tudom jól, hogy terád hallgat.
Hogy majd az ő szent nevében köszönthetlek fönt az égben.
Óh hallgasd meg kérésemet, hogy dicsérjem szent nevedet.
És fogadd el az én imám Szűz Mária édes anyám. Amen.

Forrás ~ Internet


 
 IMA SZENT CHARBELHEZ A KEGYELEM MEGSZERZÉSÉÉRT

Uram, aki végtelen szent és megdicsőült vagy szentjeid által, aki arra ösztönözted Szent Charbel szerzetest és remetét, hogy Jézus Krisztus útját járva éljen és haljon, aki megadtad neki az erőt, hogy el tudjon szakadni a világtól, hogy győztes legyen remeteségében, a szerzetesi erényekben: kérünk Téged, hogy ruházz fel bennünket a kegyelemmel, hogy szeressünk és szolgáljunk Téged, követve az ő példáját.

Mindenható Isten, aki nyilvánvalóvá tetted Szent Charbel közbenjárásának hatalmát számos csoda és támogatás által, add meg a hozzá fohászkodók részére a kegyelmet az ő közbenjárása által. Amen.

Miatyánk - Üdvözlégy - Dicsőség 

Forrás ~ Internet


SZENT CHARBEL MARHLOUF - JÚLIUS 27.

'AZ ARAB PIÓ ATYA - avagy egy maronita pap, akit a római katolikus egyház szentté avatott'

A libanoni Biqua Kafra faluban született 1828-ban. A libanoni maroniták szerzetébe lépett be, ahol a Charbel nevet kapta. Pappá szentelve szigorú magányban magasabb tökéletességre törekedett, és az annaiai szerzetesközösségből remeteségbe vonult, ahol a legkeményebb aszkézisben, állandó böjtölés és ima közepette szolgált Istennek. 1898. december 24-én hunyt el az Úrban.

'Istenünk, te Szent Charbel Makhlouf áldozópapot a remeteség magányos harcára hívtad meg, és az életszentség sokféle adományával halmoztad el. Kérünk, add, hogy életünk keresztjeit mi is szent Fiadhoz hasonlóan készséges lélekkel vállaljuk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.
 
HIMNUSZ SZENT CHARBEL MAKHLOUFHOZ

Nagy hírű pásztor, bölcsességgel áldott,
itt kinek végső diadalát üljük,
hit megvallója, immár szünet nélkül
boldog az égben.

Egyszerű pap volt, vezette a népet,
szent életével tanúságot tett ő,
kedvét kereste mindig az Istennek
gyermeki szívvel.

Most azért kérjük, járjon közben értünk,
tengernyi vétkünk bocsánatot nyerjen,
s ő vezéreljen könyörgése által
menny magasába.

Tisztelet, áldás adassék az Úrnak,
fent a magasban szakadatlan ének,
mert törvényével uralkodik bölcsen
mind a világon. Amen.
 
Forrás ~ Internet
 
  LITÁNIA SZENT ANNA TISZTELETÉRE

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szüzeknek Szent Szüze Könyörögj érettünk!

Dicsőséges Szent Anna asszony Könyörögj érettünk!
Szent Anna, Krisztus Jézus Nagyanyja Könyörögj érettünk!
Szent Anna, Szent Joakim tisztaságos hitvese Könyörögj érettünk!
Szent Anna, pátriárkák leánya Könyörögj érettünk!
Szent Anna, az ószövetségi asszonyok dicsősége Könyörögj érettünk!
Szent Anna, hitvestársad tisztessége Könyörögj érettünk!
Szent Anna, Dávid házának ékessége Könyörögj érettünk!
Szent Anna, házasok tiszta tüköre Könyörögj érettünk!
Szent Anna, szentség edénye Könyörögj érettünk!
Szent Anna, jámbor élet példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Anna, szegények édesanyja Könyörögj érettünk!
Szent Anna, tiszta élet pártfogója Könyörögj érettünk!
Szent Anna, keseredett házasok vigasztalása Könyörögj érettünk!
Szent Anna, özvegyek jóságos anyja Könyörögj érettünk!
Szent Anna, megtérő bűnösök gyámola Könyörögj érettünk!
Szent Anna, keresztények oltalma Könyörögj érettünk!
Szent Anna, szülőanyák segítsége Könyörögj érettünk!
Szent Anna, betegek gyógyulása Könyörögj érettünk!
Szent Anna, haldoklók enyhülése Könyörögj érettünk!

Mi bűnösök Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minket oltalmazz
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az ifjúságot engedelmességben és tiszta életben megőrizd
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a keresztény házasoknak a szeretetet és egyetértést megnyerjed
 Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a szenvedőket, árvákat és özvegyeket
vigasztalás nélkül ne hagyjad
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az életben minden gyötrelemtől,
halálunk óráján a gonosz lélek incselkedéseitől megőrizz
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Szent jámborságod által
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon kegyelmek által, melyeket Istentől nyertél
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon kegyelem által,
melynél fogva Üdvözítőnk Nagyanyjának választattál
 Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon örömed által, melyet akkor éreztél,
midőn a Szűz Máriát eredeti bűn nélkül méhedben fogantad
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon örömed által, melyet tapasztaltál,
midőn az irgalmasság anyját e világra szülted
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon örömed által, mellyel elteltél,
midőn kedves leányodat a templomban bemutattad
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon boldogság által, melyben Jézussal és Máriával
a mennyekben örökké részesülsz
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon tisztelet által, melyet Isten szentjeitől és választottaitól nyersz
 Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk dicsőséges Szent Anna!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Úristen, aki Szent Annát azon kegyelemben részesítetted,
hogy egyszülött Fiad Anyjának szülőjévé válni
méltónak találtad, engedd kegyelmesen,
hogy akinek ünnepét szenteljük,
nálad az ő pártfogásával segíttessünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Forrás ~ Internet

 IMA SZENT ANNA KÖZBENJÁRÁSÁÉRT

Uram, Isten, kegyelmes Atyám, Te választottad kegyelmesen egyszülött Fiad anyjának szülőjévé Szent Annát. A te kegyelmed tette őt az üdvözítés fönséges művének részesévé. Hozzád könyörgünk, Uram: engedd, hogy az ő párfogásának segítségével irgalmad és kegyelmed részesei lehessünk!

Szent Anna asszony, az áldott Szűz anyja, kérünk: légy és maradj mindenkor pártfogónk Istennél! Íme, teljesen rád bízzuk magunkat, és oltalmadra hagyatkozunk minden testi-lelki ügyünkben.

Üdvözlégy, Szent Anna asszony! Istentől megáldott anya vagy, mert Mária, a kegyelemmel teljes Szűz, a te leányod. Szent anya vagy, mert gyermeked szeplőtelenül fogantatott, s nevelésed által tiszta és ártatlan életet élt. Boldog anya vagy, mert gyermeked, Mária, az Isten Anyja. Ő az Úr Jézus Krisztus szülőanyja, aki minket az üdvösség útján vezérel. 
 
Mi, szegény bűnösök, magunktól tehetetlenek vagyunk, csak Isten kegyelmétől támogatva művelhetjük üdvösségünket. Azért esdve kérünk, hogy közbenjárásoddal légy szószólónk a Boldogságos Szűz Máriával együtt a mennyei Atyánknál, és nyerd meg számunkra Krisztustól az üdvösségre segítő kegyelmet!

Fogadd a keresztény családokat különleges oltalmadba és pártfogásodba! Segíts, hogy keresztünket zúgolódás nélkül hordozzuk, szenvedéseinkben türelmesek legyünk, az élet ezernyi bajában pedig gyermeki engedelmességgel mindhalálig kitartsunk. Anyai oltalmadba ajánljuk a szülőket, apákat és anyákat, gyermekeikkel együtt. Vezesd őket az üdvösség útján! Ha pedig erről az útról gyarlóságukban letérnek, térítsd vissza őket anyai jóságoddal az Istennek tetsző élet útjára, hogy egyedül az Ő akaratát teljesítsék.
 
Szent Anna asszony, aki örömmel néztél a halál elé, hathatós pártfogásoddal segíts Istennél: úgy éljünk a világon, hogy a haláltól ne kelljen rettegnünk, és Istennek kedves élet után boldog legyen a halálunk. Amen. 

Forrás ~ Internet


HIMNUSZ SZENT JOAKIMHOZ ÉS SZENT ANNÁHOZ

Az éj vak leple meghasad,
felváltja már a pirkadat,
s nyomában már a hajnal ég,
azt hirdetvén, hogy kél a nap.

Krisztusban kél igaz napunk,
kegyelmek Anyja: hajnalunk.
De Anna volt a pirkadat,
jöttén az éj már felszakadt.

Ó, Anna, termékeny gyökér,
üdvösségtermő drága fa!
Rajtad virágos ág fakad,
mely Krisztust hozza meg nekünk!

Üdvünk Anyjának anyja, jöjj,
és Szent Joakim, jó atya,
Szülöttetek sok érdeme
az irgalmat ránk esdje le.

Dicsőség néked, Jézusunk,
világra kit szült tiszta Szűz,
Atyának, Léleknek veled,
örökre áldás, tisztelet. Amen.

HIMNUSZ

Szent Joakimhoz fordul most ez ének,
hogy jelét adja öröm ünnepének;
nagyrabecsült Szent, fogadd el dalunkat,
hódolatunkat!

Nagy királyősök ivadéka voltál,
Ábrahám, Dávid törzséből fakadtál,
ám dicsőséged nem az ős. A magzat,
Mária adja.

Annával együtt csak utódot kértél;
s teljesül benne ősi szent ígéret,
mert hamarosan menny a gyászos földre
általa jön le.

Ó, teremtetlen Gyermek égi Atyja,
áldott légy, s áldott e Szülőnek Sarja,
s szent öröm Lelke, velük együtt légy te
áldva örökre. Amen.

Forrás ~ InternetSZENT JOAKHIM ÉS SZENT ANNA, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZÜLEI - JÚLIUS 26.

A II. századig visszamenő hagyomány nevezi meg a Boldogságos Szűz Mária szüleit. Szent Annát már a VI. századtól tisztelték Keleten, kultusza Nyugaton a X. században terjedt el. Szent Joakim tisztelete az újkorban fejlődött ki.

Szent Anna Szűz Mária édesanyja, Jézus nagyanyja, a nagyszülők, asszonyok védőszentje. Az evangéliumokban nem szerepel, de II. századi apokrif iratokból tudunk a személyéről. A források szerint férjével, Joachimmal hosszú ideig nem született gyerekük, majd angyali látomásban kaptak hírt Mária fogantatásáról. Kevés ismeretünk ellenére a kezdetektől nagy tiszteletnek örvend a nép, különösen az asszonyok körében, akik számos csodás legendát fűztek a szent életéhez. Szent Anna évszázadok óta tartó erős tisztelete Jézus valódi emberségéről és az asszonyi szeretet fontosságáról tesz tanúságot.

'Urunk, atyáink Istene, te Szent Joakimnak és Szent Annának megadtad azt a kegyelmet, hogy tőlük szülessék megtestesült Fiad édesanyja. Kettejük imájára add, hogy mi is eljussunk az üdvösségre, amelyet népednek megígértél. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet