SZENT MÓNIKA - ÉDESANYÁK VÉDŐSZENTJE

'Mónika a férjes asszonyok és az anyák védőszentje. Életének titka az isteni bölcsesség és a megtestesült Ige iránti szeretet volt.'

'Szent Mónika élete példakép lehet minden keresztény édesanya számára. Szent Mónika, Szent Ágoston püspök édesanyja, akinek az Istenbe vetett rendíthetetlen hite, és erős szeretete megmutatkozott kitartó imájában.'

Az 1987-ben madridi édesanyák által alapított, Szent Mónika közösség - amely Magyarországon, tagjai névadójuk példáját követve minden nap így imádkoznak.

'Mennyei Atyánk, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok Neked és áldom szent Nevedet. Úr Jézus! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek. Szentlélek Úristen, erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni!' Amen.

KERESZTÉNY ÉDESANYA IMÁJA SZENT MÓNIKÁHOZ

Egy keresztény édesanya imája Szent Mónikához
  Szent Mónika szenvedő feleség és anya,
 te ismered könnyeimet, szenvedésemet és fájdalmamat.
Egyszer Te is úgy szenvedtél, mint én,
 könyörülj hát rajtam. Imádkozz értem!

A Szentlélektől megkaptad a bölcsesség és megértés,
az erősség és imádságosság ajándékait.
Kérd, hogy én is megkaphassam ezeket az ajándékokat.
Imádkozz férjemért és gyermekeimért.

Te a béke asszonya voltál.
Kérj békét az otthonunk számára.
Isten segítségével megmentetted férjedet és fiadat.
Könyörögj Istennél otthonunk számára
 hitért és az Isten kegyelméért.
  A mindennapi szentmiséből erőt és vigaszt merítettél.

Könyörögj értünk, hogy ebben mi is részesüljünk.
Könyörögj anyagi jólétünkért,
hogy dolgozhassunk és biztonságban,
kényelemben élhessünk otthonunkban.
  Imádkozz gyermekeimért is,
hogy mindig ismerjék, szeressék és szolgálják az Urat.

Könyörögj értem, hogy jó anyjuk lehessek.
Könyörögj azért is, hogy amikor ez az élet véget ér,
szeretteim mind együtt lehessenek az Úrban,
ahogy Te együtt vagy most férjeddel és gyermekeiddel.
 Szent Mónika, édesanyák védőszentje, könyörögj értem! Amen.
 
SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG NAPI IMÁJA

Mennyei Atyánk, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet. Úr Jézus! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek. Szentlélek Úristen, erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni.

Hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd! 
Segíts minket, Urunk!

Hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk,
 jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk!
 Segíts minket, Urunk!

Hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését,
 és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól! 
 Segíts minket, Urunk!

Hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára,
 hogy azt kövessék, és másokra és átsugározzák! 
 Segíts minket, Urunk!

Hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz,
 és együttműködjenek lelkipásztorainkkal!
 Segíts minket, Urunk!

Hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi 
vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk! 
Segíts minket, Urunk!

Hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi 
megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet! 
 Segíts minket, Urunk!

Hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében, 
és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel 
és imánkkal segítsük, hogy visszataláljon hozzád! 
 Segíts minket, Urunk!

Hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének
 és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imáikkal is! 
Segíts minket, Urunk!

Hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon,
 és unokáink is erősödjenek hitükben! 
Segíts minket, Urunk!

Hogy amikor más édesanyákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszteni 
bennük a közösségünkhöz való tartozás vágyát! 
 Segíts minket, Urunk!

Könyörögjünk! Szűz Mária, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát. Úr Jézus, kérünk, add meg nekünk, szülőknek és gyermekeidnek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át. Amen.

Forrás ~ Internet


ITT ÁLLOK URAM GYERMEKEIMMEL

Itt állok Uram az én gyermekeimmel, akiket Te adtál nekem. Add Istenem, hogy jól fölnevelhessem őket, az Ég és a föld számára egyaránt. Ide hoztam mindnyájukat, kiket nekem adtál és reám bíztál. Istenem adj erőt nekem, hogy mindent jól elvégezhessek. Ha valamelyik közülük eltévelyednék, segítsd azt a jó útra visszatérítenem.

Hallgasd meg Uram anyai könyörgésemet, mely szeretettel telt szívemből száll Hozzád. Segíts fölismernem az utakat, melyeken gyermekeimet vezetnem kell. Segíts a lelkükbe látnom, sugalld a szavakat, melyeket indulatosság, vagy gyengeség nélkül, szeretettel és jósággal kell hozzájuk intéznem.

Szeretném őket megtanítani arra, hogy ha megpróbáltatásokkal és szenvedésekkel találkoznak, azt türelemmel és alázattal viseljék el. Istenért élni ez legyen az én gyermekeim szívében írva, és akkor nyugodt lélekkel mondhatom: 'Uram itt vagyok a gyermekekkel, akiket nekem adtál.' Amen.


ITT VAGYOK URAM, ÉN ÉS GYERMEKEIMMEL, AKIKET TE ADTÁL

Szent Atyánk, Örökkévaló Istenünk, akitől min­den békesség és jó származik! Könyörgök Hozzád a gyermekekért, akiket a Te jóságod ajándékozott nékem.

Halhatatlan lelket ajándékozva, Te adtál nékik életet, és a Szent Keresztségben újjáalkottad őket, hogy a Te akara­tod szerint éljenek és Isten Országának örököseivé válja­nak. Őrizd meg őket a Te jóságodban életük végéig, szenteld meg őket a Te igazságoddal és a Te neved szenteltessék meg bennük.

Segíts nékem a Te kegyelmeddel, hogy a Te neved dicsőségére és felebarátaik hasznára neveljem őket. Add meg nékem az ehhez szükséges eszközöket: mind türel­met, mind pedig erőt.

Uram, világosítsd meg őket a Te bölcsességed fényével, hogy teljes lelkükkel és teljes elméjükkel szeressenek Téged. Ültess szívükbe félelmet és irtózatot minden törvénytelenség iránt, hogy feddhetetlenül járják útjaikat.

Ékesítsd fel lelküket tisztasággal, munkaszeretettel, hosszantűréssel, elégedettséggel és minden tisztességgel. Őrizd ajkukat igazságban, hogy minden rágalom, hazug­ság és hízelgés utálatos legyen előttük.

Hintsd meg őket a Te kegyelmed harmatával, hogy gazdagodjanak erények­ben és szentségben, és növekedjenek a Te jóakaratodban és az istenfélő emberek szeretetében. Add, hogy mindig velük legyenek őrangyalaik, hogy megőrizzék ifjúságukat a hiábavaló gondolatoktól, e világ csábító kísértéseitől és minden gonosz csapdától.

Ha valaha is vétkeznek ellened, ne fordítsd el a Te orcádat tőlük, hanem légy hozzájuk könyörületes: ébressz szívükben töredelmet, és könyörületességed sokasága szerint töröld el vétkezéseiket; ne vond meg tőlük földi javaidat, hanem adj meg nekik minden szükséges dolgot a maga idejében, a boldog örökkévalóság elnyeréséhez is. Őrizd meg őket minden betegségtől, haragtól, veszede­lemtől, bajtól és bánattól, és életük minden napján takard be őket a Te irgalmaddal.

Jóságos Istenem, könyörgök még Hozzád, adj vigasságot és örömet gyermekeimben, méltass arra, hogy velük együtt állhassak eléd a Te utolsó ítéleted napján, és szégyenkezés nélkül és bizodalommal mondhassam: itt vagyok, Uram, én és a gyermekeim, akiket nékem adtál, hogy velük együtt dicsőítve a Te kimondhatatlan jóságo­dat és örök szeretetedet, magasztaljam a Te szentséges Nevedet, az Atyáét és Fiúét és Szent Lélekét mindörökké. Amen.

Forrás ~ Internet

 SZENT ERZSÉBET NAPI IMÁK

Köszönjük meg mennyei Atyánknak, hogy Árpádházi Szent Erzsébet személyében olyan rózsát adott a magyar földnek, amelynek illata betölti az egész Egyházat, és szebb tőle a világ. Ezért esedezve kérjük: Szenteket termő kert legyen a hazánk!

1. Amint a liliom a szenny borította talajon is tud szűzi tisztán illatozni, úgy Erzsébet élete - szülei minden gyarlósága ellenére is - jó illatú áldozat volt előtted, - engedd, hogy anyagias és hatalomvágyó korunkban példája erőt adjon az életszentségre való törekvésben!
2. Te megadtad a kegyelmet, hogy Erzsébet és jegyese boldogan és egymástól elbűvölve, de tartózkodó komolysággal készülhetett a házasságra, - példájukkal segítsd a házasságra készülő fiatalokat, hogy testben-lélekben tisztán, szeretetben és hűségben vállalják egymást egy egész életre!
3. A te ajándékod volt, hogy Erzsébet és férje csodálatos szeretettel szerette és buzdította egymást Isten dicsőítésére és szolgálatára, - add a házastársaknak, hogy házasságuk ne csak testi, hanem lelki kötelék is legyen, és az Isten iránti és házastársi szeretetüket összhangba hozva együtt menjenek feléd!
4. Erzsébet jó feleség, gondos édesanya, szegényeket segítő és betegeket ápoló keresztény volt, - közbenjárására add, hogy állapotbeli kötelességeinket lelki derűvel, az igénytelenség szeretetével és másokat segítő szívvel valósítsuk meg!
5. Erzsébet nagy fájdalmában sírva borult férje koporsójára, majd a császár házassági ajánlatát is visszautasítva inkább a szegények és betegek szolgálatára szentelte életét, - segítsd az özvegyeket, hogy benned és embertársaik szolgálatában vigasztalást és erőt nyerjenek! Amen.

Krisztus, értünk szegénnyé lett, hogy minket gazdaggá tegyen, és azokat választotta ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek; kérjük ezért bizakodó lélekkel: Te légy a mi gazdagságunk!

1. Te Atyád jutalmát ígérted azoknak, akik tápláltak, amikor éhes voltál, inni adtak, amikor szomjas voltál, meglátogattak, amikor beteg voltál, - add, hogy az ítélet napján mi is az áldottak között legyünk, akik szívesen gyakorolták az irgalmasságot embertársaikkal!
2. Te megtanítottál minket arra, hogy szegények mindig lesznek közöttünk, - segíts, hogy észrevegyük ránk szoruló embertársunkat, és azt keressük, ami mások javára szolgál!
3. Amikor Szent Erzsébet a szegénységet választotta, másokat akart segíteni, - engedd, hogy az evangélium szellemében mi is keressük az egyszerűséget és igénytelenséget, és segítségére siethessünk a szükséget szenvedőknek!
4. Irántad való szeretetből Erzsébet lemondott a föld minden pompájáról, és mentes akart maradni az anyagiak vonzásától, - add meg nekünk is azt a boldogságot, amelyet a lélekben szegényeknek ígértél!
5. Te megengedted, hogy Erzsébet megélhesse azt a betlehemi éjszakát, amelyen nem fogadták be a Szűzanyát és Szent Józsefet a szállásra, - segíts, hogy minden megpróbáltatás, szükség, mellőzés és betegség mélyén élő hittel meglássuk atyai jóságodat, és örvendező lélekkel dicsérjünk téged! Amen.

KÖNYÖRGÉS

Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Irgalmas Istenünk, kérünk, világosítsd meg híveid szívét, és Szent Erzsébet közbenjárására segíts minket, hogy a világ által fölkínált jólétet megvessük, és mindig égi vigasztalásodnak örvendjünk! Amen.

Forrás ~ Internet

CSALÁDOK IMÁJA SZENT ERZSÉBET PÉLDÁJÁÉRT

Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy Szent Erzsébet példája nyomán nagylelkű szeretetben és örömben élhessünk!

Segítsd a házaspárokat küldetésük teljesítésében, hogy a hitet, melyet őseinktől kaptunk, továbbadhassák! Nyisd meg a gyermekek szívét, hogy kibontakozzék bennük a keresztségben kapott hit csírája!

Engedd, hogy fiataljaink növekedjenek a hitben és Jézus ismeretében; fiataljaink házasság előtt állók pedig merjenek remélni boldog házasságot, és tisztán megélt szerelemmel készüljenek arra!

Növeld a házastársak között a szeretetet és a hűséget! Különösen kérünk azokért, akik házasságukban nehézségekkel küszködnek.Fogadd el hálaadásunkat a hűséges, az életre nyitott, örömteli házasságért!

Áraszd kegyelmedet és áldásodat nemzetünk minden családjára! Adj belső békét az özvegyeknek és egyedülállóknak, a kudarcoktól szenvedőknek!

Adj bölcsességet és kitartást a családokért fáradozó világiaknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy megértve az idők jeleit, fáradhatatlanul hirdethessék az élet és a család evangéliumát!

Világosítsd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit kell tenniük a család és a haza javára! Kérünk téged, szabadítsd fel szívünket a szolgáló szeretetre Józseffel, Máriával, valamint Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által! Amen.
 
Forrás ~ Internet


SZÜLŐK KÖNYÖRGÉSE A SZŰZANYÁHOZ  GYERMEKEIÉRT

Boldogasszony Édesanyánk, Tehozzád eljöttünk, 
Szűz Mária, sírva kérünk, hallgasd meg kérésünk.
Hitetlen lett a világ népe, hallgatunk a bűnre,
 könyörögj a bűnösökért egek ékessége.

Nem kell mostan az imádság, sem az Isten háza, 
gyermekeink oly keveset járnak a templomába. 
A gyerekek nem értik meg a szülők imáját, 
kinevetik a szülőket, ha imádkozni látják.

Gyermekeink nagyon eltévedtek, nem is hiszik, 
nem szeretik mostan a jó Istent. Nem akarnak
imádkozni, se templomba járni. 
Gyermekeink nem akarnak a jóra hallgatni.

Nem szeretik, nem tisztelik szívből a szülőket,
 szomorúságot, bánatot adnak a gyermekek.
Fájó szívvel, könnyes szemmel a szülők így kérnek:
 Mentsd meg gyermekeink lelkét, Boldogasszony édes!

Megtört szülők zokogva jönnek hozzád, 
Mária, oltárodnál könnyeik hullanak az eltévedt gyermekekért, 
most így imádkoznak: Szűzanyánk a jó útra vezesd őket vissza.

Most már tudjuk, Édesanyánk, miért sírsz, könnyezel, 
 jó Szűzanyánk, ne könnyezzél, nincs elveszve minden. 
Gyermekeink megjavulnak, fognak imádkozni, 
vasárnap is újra fognak a templomba járni. 
Ha Te közben imádkozol Szent Fiadnál értük, 
biztosan meghallgatja kérésedet! Amen.
 
Forrás ~ Internet


HIMNUSZ URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA ÜNNEPÉN

A boldogító égi fényt,
mit Szentegyházunk várva vár,
a hegynek ormán Krisztusunk
napnál fénylőbben jelzi már.

Emlékét őrzik századok:
a három tanítvány előtt
Illéssel, Mózessel beszélt,
s mily kedvesen zengett szava!

Ők itt tanúk, hogy kegyelem,
törvény s próféták mind való,
s felhőből zeng az égi szó,
az Atya Fiához beszél.

Dicsőült arcvonásain
ma megmutatja Krisztus itt,
milyen dicsőség várja majd
mindazt, ki hisz s Istenben él.

E látomás szent titka önt
szívünkbe mindig új erőt,
ezért örvend és ünnepel,
ezért zeng hálás énekünk.

Dicső Atyánk s az Egyszülött,
és Szentlélek, Vigasztaló,
jelenvaló egy Istenünk:
az éltető fényt add nekünk! Amen.

HIMNUSZ URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA ÜNNEPÉN

Ó, Jézus, emlékezni rád
a szívnek szent örömet ad,
de minden méznél édesebb
szívünkben bírni tégedet.

Nincs szó a földön kedvesebb,
nincs dallam zengőbb, ékesebb,
gondolni szebbet nem lehet,
mint Jézus, édes szent neved.

Jézus, szívünknek íz, csodás,
igaz forrása, napvilág,
az emberszív nem foghat át,
s több vagy, mint sejti földi vágy.

Mikor szívünkbe költözöl,
igazságod ránk tündököl,
minden hívságot eltöröl,
a szeretet: dús fényözön.

Irgalmad, Jóság, add nekünk,
a szeretetre gyújtsd szívünk,
lelkünkbe térj, maradj velünk,
fényedbe add tekintenünk.

Dicsérve zengünk éneket,
legkedvesebb Fiú, neked,
Atyádat áldjuk s Lelkedet:
szent fényük hirdet tégedet. Amen.

Forrás ~ Internet


URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA ÜNNEPE - AUGUSZTUS 6.

'A csoda hagyomány szerinti színhelyén, a galileai Tábor-hegyen még az arab hódítás előtt három bazilika épült 'hajlékul a legszentségesebb zsinatolóknak'. Felszentelésük napja, augusztus 6. lett Urunk színeváltozásának - latinul Transfiguratio, más néven a Legszentebb Megváltónak, a Megváltó megdicsőülésének ünnepe.

A keleti egyház már a VI. században megülte, és karácsony, húsvét, pünkösd után ezt az ünnepet tekinti a legszentebbnek. A nyugati egyházban az első ezredforduló közeledtével kezdték számon tartani, összefüggésben Krisztus 1000-re várt visszatértével.

Hivatalos ünneppé III. Calixtus pápa emelte a nándorfehérvári győzelem hálaemlékezetéül. Az összekapcsolást az indokolta, hogy az 1456. július 22-i győzelem híre két héttel később, épp augusztus 6-án érkezett a pápai udvarba.'

'Istenünk, te egyszülött Fiad dicsőséges színeváltozásakor Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett Fiad szavára hallgatva, társörökösei lehessünk Krisztusnak. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

ÚRANGYALA - ANGELUS

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,
és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Forrás ~ InternetFOHÁSZ SZENT MÁRTÁHOZ

 Ó csodatévő Szent Marta, hozzád fordulok segítségért szükségeimben,
 és erősen bízom benne, hogy megsegítesz engem problémámban. 
Hálából ígérem, hogy ezt az imát terjeszteni fogom. 

Alázattal esedezve kérlek, vigasztalj meg gondjaimban és segíts nehézségeimben.
 Nagy örömödre, mely akkor töltötte el szívedet, midőn betániai házadban szállást adtál a Világ Üdvözítőjének, kérlek, esedezz értem és családomért Jézusnál, hogy Istent mindig megőrizzük szívünkben és így kiérdemeljük a segítségedet szükségeinkben. Különösen abban a gondban segíts, amely most nyomaszt.

Esedezve kérlek, mint hathatós segítőmet, úgy győzd le e nehézségeinket, 
mint ahogyan legyőzted a sátánt is, míg lábaid előtt nem hevert.
Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség…, 
és kilencszer 'Szent Márta könyörögj érettünk.'
 
A Szent Márta kilenc keddje imádságánál gyertyát gyújtunk és az ima olyan hatásos, hogy a kilencedik kedd előtt teljesül a hozzáirányuló kérés, bármilyen nehéz is legyen.

Forrás ~ Internet


  SZENT MÁRTA EMLÉKNAPJA ~ JÚLIUS 29.

 'Máriának és Lázárnak nővére. Amikor Betániában vendégül látta az Urat, buzgó lélekkel szolgált neki. Könyörgésével kieszközölte testvére, Lázár feltámasztását.'

 Példája: Munkával, vagy Krisztusra figyeléssel - igyekezzünk a 'jobbik részt választani'

 'Mindenható, örök Isten, te Szent Mártát kitüntetted azzal, hogy Fiad szállást vett nála. Közbenjárására add, hogy hűségesen szolgáljuk Krisztust testvéreinkben, és így minket is befogadj mennyei hajlékodba. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

HIMNUSZ SZENT MÁRTÁHOZ

Téged köszönt ma énekünk,
Szent Márta, áldott asszonyunk,
te méltó voltál többször is,
hogy Krisztust házadban fogadd.

A nagy Vendéget boldogan
szolgálta szíved s két kezed,
szorgoskodó gondokba vitt
az Úrért égő szeretet.

Jézust örömmel láttad el,
míg két testvéred éhesen
kaphatta tőle égi jók
s az élet szent falatjait.

A kínhalálba indulót
húgod nárdusszal kente meg,
s te legvégső szolgálatod
éber jelét adtad neki.

Urunk jó háziasszonya,
gyújtsd lángra most szívünket is,
barátságos, hű otthona
legyünk az Úrnak szüntelen.

A Háromság dicséretét,
ha majd végső hazát nyerünk,
veled daloljuk boldogan
időtlen századok során! Amen.

 'Boldogok, akik méltók voltak arra, hogy Krisztust saját otthonukban fogadják!'

HIMNUSZ SZENT MÁRTÁHOZ

Minket e lelkes, ünnepi dicséret
érdemeidhez társulva segítsen,
Márta, kit kedvel az Úr, és szívéhez
fűz szeretettel.

Gyakran betért ő hozzád, s otthonodban
töltött vendégként nyugalmas órákat,
hallgatta szódat, szolgáló sürgésed
látta örömmel.

Gyászba borultan siratod a testvért,
nagy keserűen húgod is zokog csak,
s íme, a Mester könnyezik, s szavára
éled a holt már.

Sziklaszilárdan hiszed a halottak
újrakeltését, Urad is tanítja,
kérj a szívünkbe újra-újra vágyat
égi hazánkba.

Zengjük Atyánkat, egy Fia kegyelmét,
velük a Lélek azonos hatalmát,
s hogy dicsőségük veled együtt lássuk,
esdve könyörgünk. Amen.

Forrás ~ Internet

FOHÁSZ SZŰZ MÁRIA SZOMBATI EMLÉKNAPJÁN

Urunk, Istenünk, mindenható Atyánk, meghódolunk fölséged előtt, és kérünk, öntsd belénk a Szentlélek világosságát, hogy minden ellenségtől biztonságban élve, mindig boldogan dicsérjünk téged. Krisztus, a mi Urunk által.

Engedd, kérünk, Úristen, hogy mi, a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos, mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárására a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

CSAK EGY ÜDVÖZLÉGYET MONDJUNK EL NAPONTA

Csak egy Üdvözlégyet mondjunk el naponta,
Szűzanya imánkat szívesen hallgatja.
Gonddal és bajjal tele minden napunk
Csak az égi Anya segíthet rajtunk.

Csak egy üdvözlégyet mondjunk el naponta,
Ha életünk keresztje a vállunkat nyomja.
Panasz,sírás helyett fogjuk fel a kezünk,
Szóljon Szűzanyának bár egy üdvözlégyünk.

Üdvözlégy Mária!
Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja!
Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

FOHÁSZ SZŰZ MÁRIA SZOMBATI EMLÉKNAPJÁN

Hallgass meg, Istenünk, és add meg a teljes békességet, amelyet kérünk, hogy benned örülve töltsük életünk minden napját, és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására biztonságban eljussunk hozzád. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

SZŰZ MÁRIA ÉGI ANYÁM

Szűz Mária égi anyám, ó hallgasd meg az én imám,
Hozzád szólok benned bízva, szomorúak nagy vigasza.
Sok bánat a földi életem, segíts nekem elviselnem.
Nyújtsd ki mennyből szent kezedet, segíts vinni keresztemet.

Kérjed értem szent fiadat, tudom jól, hogy terád hallgat.
Hogy majd az ő szent nevében köszönthetlek fönt az égben.
Óh hallgasd meg kérésemet, hogy dicsérjem szent nevedet.
És fogadd el az én imám Szűz Mária édes anyám. Amen.

Forrás ~ Internet


 
 IMA SZENT CHARBELHEZ A KEGYELEM MEGSZERZÉSÉÉRT

Uram, aki végtelen szent és megdicsőült vagy szentjeid által, aki arra ösztönözted Szent Charbel szerzetest és remetét, hogy Jézus Krisztus útját járva éljen és haljon, aki megadtad neki az erőt, hogy el tudjon szakadni a világtól, hogy győztes legyen remeteségében, a szerzetesi erényekben: kérünk Téged, hogy ruházz fel bennünket a kegyelemmel, hogy szeressünk és szolgáljunk Téged, követve az ő példáját.

Mindenható Isten, aki nyilvánvalóvá tetted Szent Charbel közbenjárásának hatalmát számos csoda és támogatás által, add meg a hozzá fohászkodók részére a kegyelmet az ő közbenjárása által. Amen.

Miatyánk - Üdvözlégy - Dicsőség 

Forrás ~ Internet